Tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn xây dựng
logo

Tiêu chuẩn xây dựng. Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng. Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng

Tiêu chuẩn xây dựng

Quy định về tất cả các vấn đề liên quan đến nghành xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng được ban hành với nhiều ý nghĩa và lợi ích. Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn nhé.

Tiêu chuẩn xây dựng là gì?

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mưức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiru, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng do bộ xây dựng ban hành.

Tiêu chuẩn xây dựng là gì?

Tiêu chuẩn xây dụng Viêt Nam bao gồm những nội dung gì?

Vậy, tiêu chuẩn xây dựng  bao gồm những nội dung tổng quát nào:

Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng
Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng
Tiêu chuẩn phòng chốn cháy nổ công trình và an toàn xây dựng
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép
Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử
Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

Đọc thêm:

Mục tiêu của tiêu chuẩn xây dựng

Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn xây dựng  nhằm hướng đến các mục đích sau đây:
Đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc trong công trình được xây dựng, cải tạo
Bảo vệ môi trường sống, cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa
Bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nhổ, ...
Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên.

Mục tiêu của tiêu chuẩn xây dựng

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ trình bài rõ tiêu chuẩn xây dựng về thuật ngữ, phân loại công trình, thông số thiết kế và tiêu chuẩn chung về thiết kế

Tiêu chuản xây dựng – tiêu chuẩn thuật ngữ, phân loại công trình và thông số thiết kế

TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung.
TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ.
TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa.
TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.
TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung.
TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng.
TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại.
TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học.
TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học.
TCVN 3906:1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học.
TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng.
TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.
TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép.
TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường.
TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.

Tiêu chuẩn chung về thiết kế

TCVN 2737:1995 TảI trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD 229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tảI trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
QPTL-C-1-78 Quy phạm tảI trọng và tác dụng lên công trình thủy lợi.
QPTL-C-75 Quy phạm tính toán cống thủy lực dướI sâu.
QPTL-C-8-76 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn.
6.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I- Quy định chung , tác động của động đất và quy định đốI vớI kết cấu nhà.
TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
TCXD 57-73 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công.
TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCXD 288:1998 LốI đi cho ngườI tàn tật trong công trình - Phần I-Lối đi cho ngườI dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế.
TCXDVN 264:2002 Nhà công trình – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCXDVN 266:2002 Nhà ở-Hướng dẫn xây dựng để ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế.
TCXDVN 175:2005 Mức ồn tốI đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
16.TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.
17.TCVN 1620:1975 Nhà máy điện và trạm điện trong sơ đồ cung cấp điện – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện
18.TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định - Phần I-Quy định chung.
19.TCXDVN 6171:1996 Công trình biển cố định – Quy đinh về giám sát kỹ thuật và phân cấp.
20.TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định - Điều kiện môi trường.
21.TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định - Phần 3: TảI trọng thiết kế.
22.TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
24.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

Bài viết liên quan

https://www.facebook.com/K%C3%ADnh-M%E1%BA%A7u-s%C3%A0i-g%C3%B2n-102679151871294